ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ-ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42159/41/Β/99/1 ΑΡ.ΓΕΜΗ 19397628000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στην υπ΄ αριθμό 169/2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ- ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΥΔΡΕΥΣΗΣ» σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας αυτής, στο 3ο χλμ ΕΟ Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας την 30η του μήνα Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερησίας διατάξεως:


1. Ανάγνωση της έκθεσεως  διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης  2014.
2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της  χρήσης 2014.
4. Γενικά θέματα.
  Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως .


Ηγουμενίτσα 28-4-2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ